Informatii legate de concediul medical

Cine beneficiaza de concediu medical?

Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca daca indeplinesc urmatoarele conditii:

-Desfasoara activitati pe baza contractului individual de munca;

-Beneficiaza de drepturi banesti lunare care se suporta din bugetul asigurarilor de somaj;

-Sunt autorizate sa desfasoare activitati independente

 

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor este de 6 luni, realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

De retinut: Beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara a avea acest stagiu de cotizare, persoanele care sufera urgente medico-chirurgicale, tuberculoza, boli infectocontagioase de grupa A, SIDA si cancer. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.

 

Cand se poate beneficia de concediu medical?

Beneficiaza de concediul medical persoanele care:

-Au suferit accidente de munca;

-Sufera de o boala obisnuita sau profesionala;

-Au nevoie de o perioada de recuperare a capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

-Au o urgenta medico-chirurgicala;

-Sunt in perioada de maternitate sau prezinta risc maternal;

-Au in ingrijire un copil bolnav;

-Sufera de boli grave precum: tuberculoza, SIDA, boli infecto-contagioase din grupa A, neoplazii etc.

 

Pe ce perioada se poate primi concediu medical?

De retinut: Durata maxima a concediului medical este de 183 de zile calendaristice, intr-un interval de un an, calculata de la prima zi de imbolnavire.

1. Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape. Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia.

2. În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire. Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, numai cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

3. Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului. La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-şef de secţie, până la maximum 21 de zile calendaristice.

4. După expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, în cazul în care starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeaşi afecţiune, urmând ca, în cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, să trimită pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.

5. In caz de urgenţe medico-chirurgicale, concediul medical se acordă de medicul care a asistat urgenţa (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de gardă, structuri de primire urgenţe, ambulanţă, centru de permanenţă), pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice. Dacă incapacitatea temporară de muncă se menţine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeaşi afecţiune.

Bine de stiut: Perioada concediului medical poate influenta zilele aferente concediului de odihna, care pot scadea considerabil. Explicatia este aceea ca, numarul de zile de concediu de odihna se acorda proportional cu numarul de zile lucrate intr-un an calendaristic.

 

Cum se face plata pe timpul concediului medical?

In timpul concediului medical, angajatul nu beneficiaza de salariu, dar i se acorda o indemnizatie de boala pe toata durata acestuia. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform prevederilor OUG nr. 158/2005. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale stabilite in conditiile prevazute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilita conform prevederilor OUG nr. 158/2005.

De retinut: Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

 

Cine poate elibera certificatul de concediu medical?

Orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila si care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile Ordonantei de urgenta Nr. 158 aprobate de Guvern poate elibera certificatul de concediu medical.

Medicii care vor elibera certificate medicale fara a respecta normele legale vor fi sanctionati cu amenzi cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei.

De retinut: Certificatul de concediu trebuie depus la angajator pana la data de 5 a lunii urmatoare.

 

Verificati la domiciliu in concediul medical

In momentul in care certificatul medical este aprobat, persoana asigurata va da o declaratie pe propria raspundere prin care va indica adresa la care va fi gasit, asumandu-si posibilitatea de verificare. Salariatii aflati in concediu medical vor fi verificati la domiciliu, pentru a se vedea daca starea lor de sanatate este conforma cu diagnosticul inscris pe certificatul medical. Verificarile la domiciliu vor fi efectuate de catre reprezentanti ai celor care platesc indemnizatiile (anagajatori, casele de asigurari de sanatate etc) si ai politiei. In situatia in care acestia nu vor fi gasiti acasa, nu li se va mai plati concediul medical.

 

Reguli de acordare a concediului medical

Certificatele de concediu medical se eliberează la data la care se acordă consultaţia medicală. Data de la care începe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioară datei acordării numai în cazul certificatelor de concediu medical “în continuare”. Pentru certificatele medicale “în continuare”, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune. În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical “iniţial”.

Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situaţii:

a) în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);

b) pentru perioada de internare în spital;

c) pentru aparat gipsat, numai de către medicul ortoped/chirurg;

d) situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;

e) în caz de carantină.

 

Prelungirea concediului medical peste 90 de zile: medicul curant va întocmi un referat medical conform modelului de mai jos; referatul se va transmite la cabinetul de expertiză medicală din a cărui rază teritorială îşi are domiciliul asiguratul, pentru a se aproba prelungirea concediului.

Unitatea sanitară ……………………………

Localitatea …………………………………

Judeţul/sectorul …………………………….

Nr. convenţiei ………… cu CAS …………….

REFERAT MEDICAL*)

Subsemnatul dr. ………………., medic primar/specialist, specialitatea ………………., cod parafă ……………….., propun expertiza capacităţii de muncă a domnului/doamnei ………………………., CNP ………………………., cu domiciliul în ………………….., str. …………………. nr. ……., judeţul/sectorul…………….., de profesie ……………, angajat/angajată la …………………………………. Este în evidenţă de la data …………………………………………….. Diagnosticul clinic la data luării în evidenţă …………………….

Diagnosticul clinic actual ………………………………………………………………………………………. Examen obiectiv ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A fost internat/internată în spital**) cu diagnosticul/diagnosticele…………………………………………..

Investigaţii clinice, paraclinice**) …………………………………………………………………………………………

Tratamente urmate ……………………………………………………………………………………………………………..

Plan de recuperare ………………………………………………………………………………………………………………

Prognostic recuperator …………………………………………………………………………………………………………

Se află în incapacitate temporară de muncă de la data de ……………….. şi a totalizat un număr de ……. zile concediu medical la data de …………. .

Propunem:

a) prelungirea concediului medical, considerând că bolnavul este recuperabil, cu …. zile, de la …………. până la …………..;

b) reducerea temporară a timpului de muncă cu o pătrime din durata normală, pentru …. zile, de la …………… până la ……………….;

c) bolnavul nu este recuperabil în limitele duratei concediului medical prevăzut de lege şi propunem pensionarea de invaliditate temporară.

Nr. ……….. din data ……………….

Medic curant,

(parafa şi ştampila unităţii sanitare)

————

*) Necompletarea tuturor rubricilor determină invalidarea referatului medical.

**) Se vor anexa rezultatele, biletele de externare din spital

 

Concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav

Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7ani şi îngrijirea copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani pentru afecţiuni intercurentese eliberează de medicul curant, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege.

(2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceeaşi afecţiune.

(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 30 de zile calendaristice.

 

Observatii:

1. În situaţia în care unui asigurat i se acordă certificat de concediu medical pentru o anumită perioadă, iar asiguratul doreşte să îşi reia activitatea profesională înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical, este obligatorie modificarea acestuia, în mod corespunzător, de către medicul prescriptor.

2. Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.

3. Asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate privind apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în prima zi lucrătoare.